Biznes plan

 BiznesPlan.abc-ekonomii.net.pl

 


Jednocześnie musi on określać sektor, w którym fama funkcjonuje (będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne), perspektywy jego rozwoju, bariery wejścia i wyjścia, nabywców, odbiorców i konsumentów. Ponadto biznes plan powinien pokazywać pozycję firmy na rynku (udział w rynku, tempo jego zmian, podstawowe czynniki sukcesu) oraz przyjętą na najbliższe lata strategię gwarantującą realizację wyznaczonych celów.

Z dokumentu tego kredytodawca musi również uzyskać informacje o wielkości potrzebnego kredytu, jego przeznaczeniu, zabezpieczeniu i ryzyku, jakie się z tym wiąże.
Dla banku zatem biznes plan, będący źródłem informacji o kliencie i jego otoczeniu gospodarczym, jest jednym z głównych instrumentów ograniczania tzw. złych kredytów. Natomiast dla przyszłego kredytobiorcy może on być biletem wizytowym umożliwiającym dostęp do zewnętrznych środków finansowych.
Należy zaznaczyć, że dla banku biznes plan jest często pierwszym, a nierzadko jedynym pisemnym dokumentem wspierającym propozycje finansowe. Dlatego ważne jest, aby przedkładany do finansowania projekt został w tym dokumencie przedstawiony w sposób nie tylko konkretny, jasny i zrozumiały, ale również atrakcyjny i przekonujący, że warto weń zainwestować. Stąd dokument ten musi podkreślać siłę przedsiębiorstwa (jego mocne strony oraz szanse), przedstawić stan bieżący (zwłaszcza jego potrzeby) oraz przyszłe perspektywy i zamierzenia, a jednocześnie realistycznie ukazywać trudności przedsiębiorstwa (jego słabe strony i zagrożenia) i ryzyko związane z zamierzonym przedsięwzięciem, a także sposoby jego przezwyciężania.

Jak już podkreślano, podstawowym celem biznes planów opraco­wywanych przez naszych przedsiębiorców jest pozyskanie partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia. Chodzi tu w szczególności o zdobycie kredytów bankowych, funduszy agend państwowych bądź międzynarodowych wspierających rozwój rodzimej przedsiębiorczości, środków holdingu kapitałowego, w skład którego wchodzi dana jednostka gospodarcza, bądź z kapitałów zgromadzonych w ramach korporacji typu venture capital.

Jednocześnie biznes plan jest dokumentem, który szczegółowo, krok po kroku, powinien sugerować kierownictwu firmy, jak ma postępować, aby realizując wyznaczone cele osiągnąć sukces.

Jeżeli firma rozpoczyna swoją działalność w biznesie, biznes plan powinien być dokumentem umożliwiającym określenie koncepcji jej rozwoju, ocenę konkurencji, oszacowanie kosztów oraz ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem.

Biznesplan, poza wskazanym już celem podstawowym, ma do spełnienia wiele zadań, z których za najbardziej istotne należy uznać:

Ukazanie kierownictwu firmy:

  • słabych i mocnych jej stron

  • szans i zagrożeń ze strony otoczenia

  • metod i środków koniecznych do realizacji założonych celów

Przekazanie zestawu informacji o firmie do:

  • pośrednich szczebli kierowania

  • współpracujących jednostek

  • organów założycielskich

  • udziałowców

  • potencjalnych inwestorów

Ponadto biznes plan ma pomóc firmie w:

1  - analizie obecnie prowadzonego biznesu

2.  -  przygotowaniu planu rozwojowego firmy

3.  -  ocenie własnych możliwości i ograniczeń finansowych

4. ocenie możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, 5. opracowaniu szczegółowego programu badań i działań marketingowych,

6. przygotowaniu planu operacyjnego działalności firmy.

Trzeba podkreślić, że pomimo dużej wagi zadań spełnianych przez biznes plany opracowywanie ich przez przedsiębiorstwa nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. Wynika to z faktu, że ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest jeszcze niedoceniana. Z reguły są one opracowywane tylko wtedy, kiedy sporządzanie ich jest koniecznością, a zwłaszcza:

1. w celu uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie istniejącej firmy lub organizację nowych przedsięwzięć,

2. przed założeniem nowej firmy,

3. podczas łączenia przedsiębiorstw,

4. przy zmianie form własności istniejących przedsiębiorstw.

W pierwszym przypadku biznes plan sporządza się przede wszystkim w celu uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i przyciągnięcia z zewnątrz środków potrzebnych na sfinansowanie przedsięwzięć.

Dokładność i obszerność biznesplanu zależy od wielkości wnioskowanego kredytu i rodzaju przedsięwzięcia. Duże przedsięwzięcia za dziesiątki milionów dolarów wymagają planu bardzo szczegółowego, wykonanego przez zespół profesjonalistów.

   Dla małego przedsięwzięcia wystarczający jest plan sporządzony przez osobę, która będzie realizowała zamierzenie. Na kształt i treść biznes planu duży wpływ wywiera rodzaj podejmowanego przedsięwzięcia, decyduje on bowiem o przebiegu procesu wytwarzania (świadczenia usług), rynkach zbytu, niezbędnych kwalifikacjach podejmującego przedsięwzięcie, kosztach, opłacalności oraz czynnikach ryzyka i możliwościach zagrożeń.